menu
Snelbestellijst
Voer de Brady-orderreferentie hieronder in:
Voorbeeld: M210, 150243, M7-R4300
 
Dit product zit al in je winkelwagen. We passen de hoeveelheid aan.
Wis of corrigeer fouten om verder te gaan

Labels

Labels volgens eigenschap

Printers

Software

RFID

Lockout Tagout

Veiligheidssignalisatie

Leidingmerkers

Meer producten

Lockout Tagout - Wetgeving

Naleving van de wettelijke vereisten

europe

EUROPA:

In Richtlijn 2009/104/EG (voorheen Richtlijn 89/655/EEG van de Raad van 30 november 1989) worden de minimumvoorschriften voor de bescherming van de veiligheid en de gezondheid van werknemers die gebruikmaken van arbeidsmiddelen op het werk gespecificeerd. Artikel 2.14 stelt dat “elk arbeidsmiddel moet voorzien zijn van duidelijk identificeerbare inrichtingen waarmee het van elk van zijn krachtbronnen kan worden losgekoppeld”. Artikel 2.15 stelt dat “de arbeidsmiddelen voorzien moeten zijn van waarschuwingen en signaleringen die noodzakelijk zijn om de veiligheid van de werknemers te waarborgen”.

De norm EN ISO 14118 (2018-07) voor de veiligheid van machines (de opvolger van DIN EN 1037 2008-11) met betrekking tot de veiligheid van arbeidsmiddelen definieert de te nemen maatregelen met betrekking tot de afschakeling van de energietoevoer naar machines en de verspreiding van energie om het onbedoeld opnieuw in werking stellen van machines te voorkomen. Deze norm garandeert een veilige en beveiligde tussenkomst in een risicogevoelige omgeving.

austria

OOSTENRIJK:

AschG – ArbeitnehmerInnenschutzgesetz – Federale wet inzake veiligheid en gezondheid op het werk

AM-VO – Arbeitsmittelverordnung (verordening inzake het gebruik van arbeidsmiddelen) – Verordening van het Federale Ministerie van Handel en Werk-gelegenheid inzake de bescherming van werknemers bij het gebruik van arbeidsmiddelen, lid 1, §17 (1)

france

FRANKRIJK:

UTE C18-510 (elektrische toepassingen): Lockout van apparaten voor herstelling en onderhoud voor vergrendeling van apparatuur is het uitvoeren van de noodzakelijke procedures om te verzekeren dat de uitrusting in een veilige toestand is gebracht en dat die toestand wordt aangehouden; om heractivering van de machines te voorkomen, moeten ze voorzien worden van labels met de melding dat de geïsoleerde uitrusting niet mag worden bediend. De werkgever moet ervoor zorgen dat alle veiligheidsprocedures strikt worden nageleefd en regelmatig worden herzien met behulp van de nodige middelen. De werknemers moeten alle benodigde apparatuur gebruiken om het onderhoud uit te voeren.

Document met de best practices, opgesteld door INRS (Institut National de Recherche et de Sécurité) in november 2011: ED 6109

  • Decreet 2010-1016 verwijst naar de verplichtingen van de werkgevers met betrekking tot het tijdelijk of permanent gebruik van elektrische installaties.
  • De arbeidswetgeving (artikel R4215-10) verwijst naar de identificatie van de operatoren.
  • Decreet 2010-1018 verwijst naar de preventie van elektrische risico’s in de werkomgeving, decreet 2010-2118 verwijst naar de werkzaamheden die worden uitgevoerd op elektrische installaties.
  • Arbeidswetgeving (artikel R 4544-5): het gedeelte van de installatie waaraan wordt gewerkt (uitgeschakeld), moet worden geïdentificeerd en vergrendeld.
  • Besluit van 26 april 2012: iedere activiteit aan elektrische apparatuur moet gebeuren in overeenstemming met de nieuwe norm NF C 18-510. Artikel 1 stelt dat deze norm nu is opgenomen in de Franse wet op arbeid.
italy

ITALIË

De Italiaanse wetgeving (Direttiva 2001/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 che modifica la direttiva 2009/104/EC) betreft de minimumvereisten inzake veiligheid en gezondheid voor het gebruik van arbeidsmiddelen door werknemers op de werkplek.

germany

DUITSLAND:

BetrSichV 2015 (Duitse verordening inzake veiligheid en gezondheid op het werk) Verordening inzake de bescherming van de gezondheid en veiligheid van werknemers bij de terbeschikkingstelling van arbeidsmiddelen en hun gebruik in werk- en onderhoudsprocessen.

Extract uit BetrSichV 2015

§ 8 Beschermende maatregelen in geval van gevaren veroorzaakt door energie, opstarten en stoppen
Paragraaf 3: “Besturingsapparaten die invloed hebben op het veilige gebruik van arbeidsmiddelen moeten in het bijzonder beveiligd worden tegen onopzettelijk of ongeautoriseerd gebruik.” Paragraaf 4: “Arbeidsmiddelen mogen enkel opzettelijk in werking worden gesteld. Indien nodig moet het opstartproces op een veilige manier worden voorkomen.”

§ 10 Onderhoud en wijziging van arbeidsmiddelen
Paragraaf 3: De werkgever moet alle nodige maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat onderhoudswerken veilig kunnen worden uitgevoerd. (3) om de werkzone te beveiligen tijdens onderhoudswerken (6) om gevaren te voorkomen die worden veroorzaakt door het verplaatsen van opgerichte arbeidsmiddelen of delen daarvan, alsook door gevaarlijke energie of stoffen. (9) de nodige waarschuwingen en gevarenmeldingen voorzien met betrekking tot onderhoudswerken aan arbeidsmiddelen Paragraaf 4: Waar, in het geval van onderhoudsactiviteiten ... worden uitgevoerd met ingeschakelde energie, moet de veiligheid van de werknemers tijdens de duur van deze werken worden gegarandeerd met behulp van andere geschikte maatregelen.

schwitserland

ZWITSERLAND

UVG – Federale wet inzake de ongevallenverzekering.

VUV – Verordening ter preventie van ongevallen en beroepsziekten
titel 1, hoofdstuk 2, paragraaf 1, art. 3; titel 1, hoofdstuk 3, paragraaf 2, art. 30, 31 paragraaf 3, art. 37; paragraaf 4, art. 43

EKAS-richtlijn nr. 6512 – Arbeidsmiddelen

Deze voorschriften vermelden duidelijk dat de uitrusting tijdens onderhouds-, instel- of schoonmaakwerkzaamheden niet-operationeel mag zijn en dat de nodige voorzieningen moeten worden gebruikt om te verzekeren dat een machine bijvoorbeeld niet onbewust wordt ingeschakeld

spain

SPANJE

De Spaanse richtlijn (REAL DECRETO 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. BOE nº 188 07-08-1997) vermeldt de minimale veiligheids- en gezondheidsvereisten voor het gebruik van arbeidsmiddelen door werknemers.

UK

ALLEEN VAN TOEPASSING OP HET VERENIGD KONINKRIJK: BS7671:2008

De Britse bepaling van voorschriften inzake arbeidsmiddelen – Voorschrift 19 – Isolatie van energiebronnen stelt het volgende: “Iedere werkgever moet ervoor zorgen dat, waar nodig, arbeidsmiddelen voorzien zijn van de nodige middelen om ze af te koppelen van al hun energiebronnen. Iedere werkgever moet de nodige maatregelen treffen om te garanderen dat bij heraansluiting van het arbeidsmiddel op eender welke energiebron geen enkel personeelslid wordt blootgesteld aan enig risico inzake veiligheid of gezondheid”.

US Flag

USA (OSHA – BEHEER VAN DE VEILIGHEID & GEZONDHEID OP HET WERK)

Overeenkomstig de OSHA-regels voor het onder controle houden van gevaarlijke energie (Lockout/ Tagout – 1910.147) “zijn werkgevers verplicht een programma op te stellen en procedures te volgen voor het aanbrengen van geschikte lockout- of tagout-materialen op energiehoudende apparaten en het op enige andere wijze uitschakelen van machines of uitrustingen om een onverwachte energietoevoer, opstart of het vrijkomen van opgeslagen energie te vermijden. Dit met het oog op het voorkomen van lichamelijke letsels bij werknemers”.

ATEX-Standpunt

De ATEX-richtlijn bestaat uit twee EU-richtlijnen die de apparaten en werkomgeving beschrijven die nodig zijn om de veiligheid op plaatsen met ontploffingsgevaar te garanderen.

Deze ATEX-richtlijn werd gepubliceerd op zaterdag 29 maart 2014 met als titel:®Richtlijn 2014/34/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 februari 2014 betreffende de harmonisatie van de wetgevingen van de lidstaten inzake apparaten en beveiligingssystemen bedoeld voor gebruik op plaatsen waar ontploffingsgevaar kan heersen (herschikking) (Voor de EER relevante tekst) – Publicatieblad van de Europese Unie L 96 van 29/03/2014.

Plaatsen ingedeeld in zones (0, 1, 2 voor gassen-dampen-nevels en 20, 21, 22 voor stof) moeten worden beschermd tegen actieve ontstekingsbronnen. [1] Apparaten en beveiligingssystemen bedoeld voor gebruik in de bovenvermelde zones moeten voldoen aan de vereisten van de richtlijn. Voor zone 0 en 20 zijn apparaten van categorie 1 vereist, voor zone 1 en 21 zijn apparaten van categorie 2 vereist, en voor zone 2 en 22 zijn apparaten van categorie 3 vereist. Zone 0 en 20 zijn de zones met het grootste ontploffingsgevaar.

Apparaten die al van voor juli 2003 in gebruik zijn, mogen onbeperkt worden gebruikt, op voorwaarde dat een risicobeoordeling aantoont dat dit veilig is.

Het doel van Richtlijn 1999/92/EU is het vaststellen van minimumvoorschriften voor de verbetering van de gezondheidsbescherming en de veiligheid van werknemers die door explosieve atmosferen gevaar kunnen lopen.

Deze richtlijn verplicht werkgevers om technische en/of organisatorische maatregelen te treffen die a) de vorming van een explosieve atmosfeer voorkomen en/of b) de ontsteking van een explosieve atmosfeer voorkomen en/of c) de gevolgen van een explosie verminderen zodat er geen gevaar meer is voor de werknemers.

Verschillende vergrendelingssystemen en hangsloten van Brady beantwoorden aan het ATEX-standpunt en staan aangeduid in de catalogus.

Vind ATEX-producten

{{itemAddedCount}} artikel toegevoegd aan winkelwagen

{{itemAddedCount}} artikels toegevoegd aan winkelwagen

Subtotaal ({{totalItemCount}}): {{subtotal}}
Kassa
Producten toegevoegd
Aantal
Prijs
{{item.DisplayName}}
{{item.CustomerSpecificDisplayName || item.DisplayName}}
{{item.CustomerSpecificDisplayName || item.DisplayName}}
{{item.DisplayName}}
Artikelnummer: {{item.CatalogNumber}}
Uw artikelnummer: {{item.CustomerSpecificCatalogNumber}}
Aantal: {{item.ProductQuantity}}
Aantal: {{item.Quantity}}
Prijs: {{item.FormattedProductPrice}}

Er was een probleem met het toevoegen van uw artikel. Probeer het opnieuw.