menu
Snelbestellijst
Voer de Brady-orderreferentie hieronder in:
Voorbeeld: M210, 150243, M7-R4300
 
Dit product zit al in je winkelwagen. We passen de hoeveelheid aan.
Wis of corrigeer fouten om verder te gaan

Labels

Labels volgens eigenschap

Printers

Software

RFID

Lockout Tagout

Veiligheidssignalisatie

Leidingmerkers

Meer producten

Gebruiksvoorwaarden van de website

Laatste update: [Nov - 2012] 

Welkom op de website (de "site") van de Brady-groep ("Brady", "wij", "we", "onze" of "ons"). Deze site is bedoeld als service aan onze zakelijke klanten en is niet bestemd voor gebruik door individuele consumenten. Gelieve de volgende algemene voorwaarden in acht te nemen, die het gebruik van de site regelen ("gebruiksvoorwaarden"). Bovenop deze gebruiksvoorwaarden zijn onze algemene verkoopsvoorwaarden van toepassing op alle bestellingen en aankopen van producten die u via de site uitvoert.
 
Over deze gebruiksvoorwaarden

Het gebruik van de site houdt in dat u instemt met de gebruiksvoorwaarden en er wettelijk door bent gebonden. Indien u de site namens een werkgever of organisatie bezoekt, impliceert het gebruik van de site ook uw erkenning dat u bevoegd bent om hen wettelijk aan de gebruiksvoorwaarden te binden. Gelieve de site niet te gebruiken indien u hiermee niet instemt. We behouden ons het recht voor om deze gebruiksvoorwaarden te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of te updaten. Bijgevolg raden we u aan de gebruiksvoorwaarden na te kijken telkens u de site gebruikt. We raden u eveneens aan deze gebruiksvoorwaarden af te drukken en een kopie ervan als referentie bij te houden.

Over ons
De site is eigendom van Brady en wordt beheerd door W.H. Brady n.v., een in België ingeschreven bedrijf gevestigd in de Lindestraat 20 – Industriepark C/3 te B-9240 Zele. Ons btw-nummer is BE0405007662. U kunt contact met ons opnemen via dit e-mailadres: salesbenelux@bradycorp.com 
 
Intellectuele eigendomsrechten
Tenzij anders vermeld, zijn de site en al zijn inhoud, met inbegrip van, maar niet beperkt tot tekst, afbeeldingen, illustraties, designs, iconen, foto's, videoclips en ander materiaal, alsook de auteursrechten, handelsmerken en alle andere intellectuele eigendomsrechten op dergelijk materiaal (samen de "inhoud") eigendom of onder controle van Brady, of heeft Brady er een licentie voor. De handelsmerken die op de site voorkomen, zijn handelsmerken van Brady en/of van haar dochterondernemingen. Niets mag in die zin worden geïnterpreteerd dat het via implicatie, uitsluiting of op andere wijze enige licentie of recht verleent om een handelsmerk, logo of dienstenmerk ("handelsmerken") van andere inhoud die op de site staat, te gebruiken zonder de schriftelijke toestemming van Brady of van een derde partij die eigenaar zou zijn van het handelsmerk of de andere inhoud in kwestie. Misbruik van handelsmerken of van andere inhoud die op de Brady-websites voorkomt, is verboden. Brady zal op agressieve wijze zijn intellectuele eigendomsrechten afdwingen, ook via burgerlijke en strafrechtelijke weg.
 
Uw gebruik van de site en de inhoud
De site en de inhoud zijn enkel bestemd voor commercieel, niet-persoonlijk gebruik. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld in de gebruiksvoorwaarden, geven we u enkel de toestemming om de site en de inhoud te bekijken en de voorzieningen te gebruiken die we voor u beschikbaar stellen. U mag de inhoud en andere materialen om te downloaden op de site enkel voor intern bedrijfsgebruik downloaden, bekijken, kopiëren en afdrukken, op voorwaarde dat:
 
• de inhoud op geen enkele manier wordt gewijzigd;
• de afbeeldingen niet los van hun begeleidende tekst worden gebruikt;
• onze copyright- en handelsmerkvermeldingen in alle kopieën worden opgenomen en u deze site als bron van het materiaal erkent; en
• alle personen in uw bedrijf aan wie u kopieën bezorgt, van deze beperkingen op de hoogte zijn gebracht.
 
U verwerft geen enkel recht, titel of belang door het downloaden, bekijken, kopiëren, afdrukken of gebruiken van de inhoud. U mag de inhoud of de site op geen enkele wijze, geheel of gedeeltelijk, reproduceren (tenzij zoals hierboven aangegeven), publiceren, doorsturen, verspreiden, weergeven, wijzigen, er afgeleide werken van maken, verkopen of exploiteren zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Brady. U moet ervoor zorgen dat u niets doet dat de site of de computersystemen waarop de site draait, zou kunnen schaden.
 
Indien u een loginaccount heeft op de site, dient u de inloggegevens (bijv. wachtwoord, gebruikersnaam) vertrouwelijk te houden. Ze mogen niet worden gedeeld. U dient zo snel mogelijk contact met ons op te nemen indien u vermoedt dat iemand uw inloggegevens zonder uw toestemming heeft verkregen of indien u een andere inbreuk op de beveiliging van de site vaststelt. We kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor een ongeoorloofde toegang tot uw loginaccount of wanneer ongeoorloofd bestellingen op de site worden geplaatst doordat iemand anders uw inloggegevens kent, tenzij dat te wijten is aan onze nalatigheid.
 
Opmerkingen en feedback van de gebruiker
Brady verwelkomt uw opmerkingen over onze producten en diensten. Gelieve uw opmerkingen te mailen naar: salesbenelux@bradycorp.com
 
Het bedrijfsbeleid van Brady staat ons niet toe creatieve ideeën, suggesties, voorstellen, plannen of andere materialen dan die we expliciet hebben aangevraagd, te aanvaarden of in beschouwing te nemen. We hopen dat u begrijpt dat dit bedoeld is om mogelijke toekomstige misverstanden te vermijden als projecten die door werknemers en vertegenwoordigers van Brady zijn ontwikkeld, enige gelijkenis zouden vertonen met door gebruikers ingediende creaties. Hoewel we uw feedback op prijs stellen, moeten we u vragen om ons geen creatieve ideeën, suggesties, voorstellen, plannen of andere materialen met betrekking tot onze activiteiten toe te sturen.
 
Indien u op onze aanvraag specifieke inzendingen doet (bijv. wedstrijddeelnames) of indien u ons ongevraagd creatieve ideeën, suggesties, voorstellen, plannen of andere materialen stuurt, hetzij online, via e-mail, per post of op enige andere wijze (samen "opmerkingen"), stemt u ermee in dat Brady te allen tijde en onbeperkt elke opmerking die u naar Brady stuurt, kan bewerken, kopiëren, publiceren, verspreiden, vertalen of op andere wijze in eender welk medium gebruiken. Brady is niet verplicht, en zal ook niet verplicht zijn om (1) opmerkingen vertrouwelijk te houden; (2) een vergoeding te betalen (met inbegrip van, maar niet beperkt tot royalty's) voor een opmerking; of (3) op een opmerking te reageren. Brady heeft het recht, maar is niet verplicht om opmerkingen te controleren, te wijzigen of te verwijderen.
 
U gaat ermee akkoord dat uw opmerkingen geen inbreuk mogen vormen op enig recht van een derde partij, met inbegrip van auteursrechten, handelsmerk-, privacy- of andere persoonlijke of eigendomsrechten. U gaat er tevens mee akkoord dat uw opmerkingen geen lasterlijk of in andere opzichten onwettig, beledigend of obsceen materiaal bevatten, noch enig computervirus of andere malware die de werking van de site op eender welke manier zou kunnen beïnvloeden. U mag geen vals e-mailadres gebruiken, u mag zich niet voordoen als iemand anders of Brady of enige andere derde partij misleiden wat betreft de oorsprong van uw opmerkingen. U bent als enige verantwoordelijk voor de opmerkingen die u maakt en voor hun juistheid. Brady is niet aansprakelijk voor opmerkingen verzonden door u of door derden.
 
Via de website verleende persoonlijke gegevens
De persoonlijke gegevens die u ons via de website bezorgt, vallen onder ons privacybeleid, dat u kunt raadplegen door te klikken op de link "Privacybeleid" op de website ("Privacybeleid"). Deze gebruiksvoorwaarden omvatten via verwijzing ook de voorwaarden van het privacybeleid.
 
Foutieve, onnauwkeurige en onvolledige informatie
Af en toe kan er verkeerd gespelde, onnauwkeurige of onvolledige informatie op onze website staan, bijv. met betrekking tot productbeschrijvingen, prijzen, promoties, aanbiedingen, beschikbaarheid of gegevens van onze verdelers. We behouden ons het recht voor om eventuele foutieve, onnauwkeurige of onvolledige informatie te corrigeren of onnauwkeurige informatie op de site te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of te updaten. Wanneer op de site foutieve prijsinformatie staat, is de correcte prijs het bedrag dat wij u bevestigen na het plaatsen van een bestelling.
 
Disclaimers 
Deze site en al zijn inhoud wordt door Brady aangeboden "zoals ze is", zonder enige garantie en voorwaarden. Brady ziet af van alle garanties en voorwaarden met betrekking tot deze website en al zijn inhoud, zowel expliciet als impliciet, voor zover toegestaan door de geldende wetgeving. In geen geval kan Brady aansprakelijk worden gesteld voor enige directe, indirecte, toevallige, speciale of gevolgschade (met inbegrip van, maar niet beperkt tot schade door het verlies van winst, inkomsten, gegevens of gebruik) die u of derden oploopt, ongeacht of Brady al dan niet op de hoogte werd gesteld van de kans op dergelijke schade, en ongeacht of dit contractueel dan wel onterecht gebeurt (met inbegrip van, maar niet beperkt tot nalatigheid), als gevolg van uw toegang tot of gebruik van deze site, behalve voor zover dergelijke uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid verboden zijn krachtens de geldende wetgeving. Om enige twijfel te vermijden, zijn de voorgaande bepalingen in deze paragraaf niet van toepassing op uw bestellingen en aankopen van producten via deze website; deze worden geregeld door onze algemene verkoopsvoorwaarden.
 
Hoewel wij proberen ervoor te zorgen dat de website correct werkt, is dit mogelijks niet altijd haalbaar. Wij bieden geen garantie dat de website te allen tijde of op een specifiek tijdstip beschikbaar zal zijn (bijv. als de computersystemen waarop de website draait, hersteld of onderhouden worden, of op enige andere wijze niet beschikbaar zijn).
 
Wij nemen alle nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat de website vrij is van computervirussen en andere schadelijke computerprogramma's. Wij kunnen dit echter niet 100% garanderen, gezien de aard van het internet. Het gebruik van aangepaste firewall- en antivirussoftware ter bescherming van uw computers en gegevens, valt onder uw verantwoordelijkheid.
 
Wij garanderen niet dat de website compatibel is met alle hard- en software die u mogelijk gebruikt.
 
Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele verliezen die u lijdt als gevolg van enige gebeurtenis waarover wij redelijkerwijs geen controle hebben.
 
Recht op wijzigingen
Wij behouden ons het recht voor om te allen tijde naar believen de website of een dienst, inhoud, functie of product die wordt aangeboden via de website, te wijzigen, op te schorten of stop te zetten, met of zonder kennisgeving, en/of om sommige of alle gebruikers van de site opportuniteiten aan te bieden. U gaat ermee akkoord dat wij niet aansprakelijk zijn ten overstaan van u of derden voor enige wijziging, opschorting of stopzetting van de website of van een dienst, inhoud, functie of product aangeboden via de website. Dit heeft op geen enkele wijze invloed op uw bestellingen die we al hebben goedgekeurd in overeenstemming met onze verkoopsvoorwaarden.
 
Het gebruik stopzetten
U kunt het gebruik van de website en de inhoud op elk ogenblik stopzetten. Als wij eenzijdig oordelen dat u wezenlijk niet hebt voldaan aan enige bepaling in deze gebruiksvoorwaarden, kunnen wij onverminderd onze andere rechten laten gelden en maatregelen treffen: (1) uw toegang tot de website te allen tijde weigeren; (2) uw inloggegevens of loginaccount voor de website opschorten of stopzetten; en/of (3) verdere bestellingen van u weigeren.
 
Links 
Brady geeft iedereen de toestemming om naar de website te linken, op voorwaarde dat:
 
• de links bij voorkeur verwijzen naar de homepagina van de website (om onbestaande links te vermijden wanneer pagina's wijzigen);
• u geen frame of enige andere rand rond de website creëert;
• de website waarop u de link plaatst, voldoet aan alle relevante wetten en voorschriften en geen inhoud bevat die als onaangenaam of beledigend kan worden beschouwd; en
• u niet impliceert dat wij enige andere website, product of dienst goedkeuren of ermee geassocieerd zijn.
 
Deze website wordt niet gesponsord of is niet geassocieerd met enige specifieke gelinkte entiteit, tenzij dat expliciet wordt vermeld door die entiteit en door Brady. Door op deze links te klikken, verlaat u de Brady-website(s) en gaat u naar een andere website die helemaal losstaat van de Brady-website(s). Brady biedt deze links aan als service voor onze bezoekers en gebruikers; maar oefent geen redactionele controle uit over, stelt zich niet verantwoordelijk voor en doet geen verklaringen over de correctheid, geschiktheid of enig ander aspect van de informatie die op deze andere websites wordt vermeld.
 
Het bestaan van een specifieke link is enkel bedoeld om de lezer te wijzen op een mogelijk interessant onderwerp, maar impliceert niet dat de Brady de gelinkte website ondersteunt of goedkeurt. Wanneer u een andere website bezoekt, is het aan u om de voorwaarden en het privacybeleid van die website te controleren.
 
Wij zullen elke link van de website verwijderen op aanvraag van de gelinkte entiteit.
 
U beschikt over een beperkt, herroepbaar en niet-exclusief recht om hyperlinks te creëren, zolang uw website of de link Brady Corporation niet in een vals, misleidend, schadelijk of op enige andere wijze beledigend daglicht stelt.
 
Bij twijfels of vragen over het creëren van links en het gebruik van afbeeldingen en/of tekst van Brady, kunt u contact met ons opnemen via salesbenelux@bradycorp.com
 
Algemeen;
Alle communicatie met ons dient te worden gevoerd in het Engels.
 
Niemand van ons heeft tot doel de bepalingen in deze gebruiksvoorwaarden afdwingbaar te maken voor enig ander dan wij en u.
 
De Engelse wetgeving is van toepassing op deze gebruiksvoorwaarden. Als er geschillen ontstaan tussen u en ons met betrekking tot deze gebruiksvoorwaarden en u een gerechtelijke procedure wilt starten, moet u dat doen voor een Engelse rechtbank.
Error: An unexpected error occurred on a 'ListComponent' componentwith Guid '7bf3a8fa-7f52-495a-823e-f27746b18a35' on content item 'Terms of Use' with Guid '7bf3a8fa-7f52-495a-823e-f27746b18a35', exception message: Component has a missing or misconfigured datasource. The item source is NOT a ListComponent template. Check the content item's presentation details for a misconfigured ListComponent.

{{itemAddedCount}} artikel toegevoegd aan winkelwagen

{{itemAddedCount}} artikels toegevoegd aan winkelwagen

Subtotaal ({{totalItemCount}}): {{subtotal}}
Kassa
Producten toegevoegd
Aantal
Prijs
{{item.DisplayName}}
{{item.CustomerSpecificDisplayName || item.DisplayName}}
{{item.CustomerSpecificDisplayName || item.DisplayName}}
{{item.DisplayName}}
Artikelnummer: {{item.CatalogNumber}}
Uw artikelnummer: {{item.CustomerSpecificCatalogNumber}}
Aantal: {{item.ProductQuantity}}
Aantal: {{item.Quantity}}
Prijs: {{item.FormattedProductPrice}}

Er was een probleem met het toevoegen van uw artikel. Probeer het opnieuw.