menu
Snelbestellijst
Voer de Brady-orderreferentie hieronder in:
Voorbeeld: M210, 150243, M7-R4300
 
Dit product zit al in je winkelwagen. We passen de hoeveelheid aan.
Wis of corrigeer fouten om verder te gaan

Labels

Labels volgens eigenschap

Printers

Software

RFID

Lockout Tagout

Veiligheidssignalisatie

Leidingmerkers

Meer producten

Garantie

De printers van Brady worden standaard geleverd met een gratis beperkte garantie van 1 jaar (tenzij anders vermeld).

Beperkte garantie

A. Garantie en garantieperioden.
Brady Worldwide, Inc. ("Brady") garandeert alleen de originele eindgebruiker dat de onderstaande producten en onderdelen vanaf de datum van aankoop gedurende de hieronder vermelde garantieperioden vrij zullen zijn van materiaal- en fabricagefouten:

PRODUCT OF ONDERDEEL GELDENDE GARANTIEPERIODE
DRAAGBARE PRINTERS + I5100 + I5300 + I7100 + ALF 24 MAANDEN
DESKTOPPRINTERS (behalve onderstaande specifieke onderdelen) 12 MAANDEN
PRINTSERVERS 36 MAANDEN
PRINTKOPPEN 6 MAANDEN OF EEN GEBRUIKSLENGTE VAN 1.000.000 INCH (25 km; afhankelijk van wat het eerst wordt bereikt)
BATTERIJEN EN RESERVEONDERDELEN 3 MAANDEN
ACCESSOIRES 1 MONTH
STANDALONE TOETSENBORDEN 12 MAANDEN


B. Brady's verplichting onder garantie.

Brady’s enige verplichting onder de bovenstaande garantie is het herstellen of vervangen van producten en onderdelen tijdens de garantieperiode. Brady is niet verantwoordelijk voor vertragingen bij het vervangen of herstellen van producten of onderdelen. Voor producten en onderdelen die door Brady onder garantie hersteld of vervangen zijn, geldt nog een garantie gedurende de resterende tijd van de originele garantieperiode of negentig (90) dagen, afhankelijk van welke periode het langst is.

C. Printkoppen.
De garantie voor thermische printkoppen geldt alleen als door Brady goedgekeurd thermisch labelmateriaal wordt gebruikt, zoals gedefinieerd in de door Brady opgestelde lijst van goedgekeurde thermische en thermische transfertmaterialen op het ogenblik van de garantieclaim. Een kopie van deze lijst is op aanvraag verkrijgbaar. Bij gebruik van niet door Brady goedgekeurde materialen kan de garantie voor thermische printkoppen nietig verklaard worden. De garantie voor printkoppen, met inbegrip van thermische printkoppen, geldt niet voor printkoppen die verkeerd gebruikt zijn, waaraan aanpassingen zijn uitgevoerd, die onvoorzichtig behandeld zijn of die schade hebben opgelopen door verkeerde reiniging of een niet-geautoriseerde herstelling.

D. DISCLAIMER VAN ALLE ANDERE GARANTIES.
ER WORDEN GEEN ANDERE GARANTIES VERLEEND, EXPLICIET OF IMPLICIET. BRADY WIJST UITDRUKKELIJK ALLE ANDERE GARANTIES AF, MET INBEGRIP VAN EN ZONDER BEPERKING VAN ALLE IMPLICIETE GARANTIES INZAKE VERHANDELBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. In sommige rechtsgebieden mag de duur van een geïmpliceerde garantie niet beperkt worden, dus de bovenstaande beperkingen gelden mogelijk niet voor bepaalde eindgebruikers.

E. Beperkingen.
Geen enkele verkoper, vertegenwoordiger of medewerker van Brady is gemachtigd om een garantie, waarborg of representatie te verlenen die in strijd is met de bepalingen van deze beperkte garantie. Elke verklaring van afstand, aanpassing, aanvulling of wijziging van de hierin vermelde garantievoorwaarden is pas geldig, bindend en afdwingbaar indien deze schriftelijk door een leidinggevende Brady-medewerker wordt opgesteld en ondertekend. De beperkte garantie geldt niet voor het gebruik of de compatibiliteit van Brady-producten of onderdelen met andere apparatuur. Het aantal tekens of pagina's dat geprint kan worden, valt ook niet onder de aangeboden garantie, aangezien dit beïnvloed wordt door de toepassing van de klant, de contrastinstelling van de printer, de werkomgeving, de printervoorwaarden en het type papier. Alle verklaringen, technische gegevens of aanbevelingen met betrekking tot het product of de onderdelen worden op basis van tests als betrouwbaar beschouwd, maar verlenen geen garantie of waarborg. BRADY KAN NOOIT AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD VOOR GEDERFDE WINST, VERMINDERDE GOODWILL OF ENIGE ANDERE SPECIALE, INDIRECTE OF INCIDENTELE SCHADE MET BETREKKING TOT EENDER WELKE CLAIM VOOR PRODUCTEN EN/OF ONDERDELEN VAN BRADY. De maximale aansprakelijkheid van Brady bij garantieclaims wordt beperkt tot de factuurprijs van het product dat als defect wordt geclaimd. In sommige rechtsgebieden kan incidentele of gevolgschade niet uitgesloten of beperkt worden, dus de bovenstaande beperking of uitsluiting geldt mogelijk niet voor bepaalde eindgebruikers; alle andere bepalingen en voorwaarden van deze beperkte garantie blijven in dat geval echter te allen tijde van kracht.

F. Waardoor vervalt de garantie?
Deze beperkte garantie vervalt in de volgende gevallen:

  1. wijziging of herstelling van een door de garantie gedekt product of onderdeel door de eindgebruiker of door een niet-geautoriseerde verlener van Brady-diensten; of
  2. onjuist gebruik of verkeerde installatie van, niet-uitvoering van regelmatig onderhoud of reiniging van, of onopzettelijke schade of schade voor verzuim aan een door de garantie gedekt product of onderdeel door de eindgebruiker of een derde; of
  3. verzuim van de eindgebruiker of een derde om te zorgen voor de nodige bescherming van het door de garantie gedekte product of onderdeel tegen elektrostatische ontladingen, ongunstige omstandigheden qua temperatuur en vochtigheid of fysiek misbruik; of
  4. verzuim van de eindgebruiker of een derde om printkoppen of andere onderdelen van Brady te gebruiken; of
  5. verzuim van de eindgebruiker of een derde om alleen Brady-materiaal te gebruiken, indien het gebruik van dergelijk materiaal leidt of bijdraagt tot de schade waarvoor de garantie specifiek wordt aangevraagd; of
  6. verzuim van de eindgebruiker om de hieronder toegelichte retourprocedure te volgen.

G. Procedure bij herstelling.
Om van deze beperkte garantie te kunnen profiteren en als voorafgaande voorwaarde hiervoor moet de eindgebruiker:

  1. een Return Material Authorization (RMA) ontvangen van Brady, waarin een RMA-nummer wordt vermeld dat duidelijk zichtbaar aan de buitenkant van de verzenddoos moet worden aangebracht. Retours zonder RMA-nummer worden door Brady geweigerd en meteen naar de eindgebruiker teruggezonden, met betaling van de verzendkosten bij aflevering.
  2. de te retourneren items naar Brady sturen, samen met een schriftelijke omschrijving van het geclaimde defect. De verzendkosten dienen vooruitbetaald te worden.
  3. de te retourneren items in de originele of een gelijkwaardige verpakking verzenden. Transportschade behoort tot de verantwoordelijkheid van de eindgebruiker en kan leiden tot nietigheid van de garantieclaim.

H. Vervoerskosten.
Brady betaalt de kosten voor het wegvervoer bij het terugsturen van producten of onderdelen die onder deze beperkte garantie vallen. Indien Brady echter redelijkerwijs, maar naar eigen goeddunken oordeelt dat het voor garantie geclaimde en geretourneerde product of onderdeel niet defect is, of het op geen enkele andere wijze op de garantie aanspraak kan maken, dient de gebruiker zelf in te staan voor alle behandelings- en vervoerskosten.

Herstelling onder beperkte garantie aanvragen

EUROPA:

Neem contact op met uw lokale technische dienst die u zal helpen met de retourprocedure.

Herstelling buiten garantie

Voor zover de nodige vervangingsonderdelen beschikbaar zijn, kunt u vragen om producten waarvoor de standaardgarantieperiode verstreken is, buiten garantie te herstellen. De kosten voor de herstelling worden naargelang uw printermodel aangerekend in functie van de gespendeerde tijd en het gebruikte materiaal, of op basis van een forfaitaire vergoeding. Neem contact op met onze technische dienst voor meer informatie. Producten waarvoor de garantieperiode verstreken is en die als onherstelbaar beschouwd worden, worden in hun actuele staat teruggestuurd.

Error: An unexpected error occurred on a 'ListComponent' componentwith Guid 'ef63363b-42a0-489c-bcd1-c84a785b60c1' on content item 'Warranty' with Guid 'ef63363b-42a0-489c-bcd1-c84a785b60c1', exception message: Component has a missing or misconfigured datasource. The item source is NOT a ListComponent template. Check the content item's presentation details for a misconfigured ListComponent.

{{itemAddedCount}} artikel toegevoegd aan winkelwagen

{{itemAddedCount}} artikels toegevoegd aan winkelwagen

Subtotaal ({{totalItemCount}}): {{subtotal}}
Kassa
Producten toegevoegd
Aantal
Prijs
{{item.DisplayName}}
{{item.CustomerSpecificDisplayName || item.DisplayName}}
{{item.CustomerSpecificDisplayName || item.DisplayName}}
{{item.DisplayName}}
Artikelnummer: {{item.CatalogNumber}}
Uw artikelnummer: {{item.CustomerSpecificCatalogNumber}}
Aantal: {{item.ProductQuantity}}
Aantal: {{item.Quantity}}
Prijs: {{item.FormattedProductPrice}}

Er was een probleem met het toevoegen van uw artikel. Probeer het opnieuw.